رانش n سوزاندن 365این بازی رتبه بدهید:

شرح: شهروندان آینده: موتورهای خود را شروع و جیغ پایین آهنگ معلق در ارتفاع بالاتر از زمین سمی زمین. آمار ترمزهای خود را در گوشه و کنار به رانش و کسب نیترو افزایش می دهد. سپس رایت توسط مخالفان خود و جمع آوری ماشین روز! با آهنگ جدید هر روز، دو حالت بازی و مخالفان هشت نفر راندگی 365 سوختگی است بازی جدید هر زمان! روزانه برای چالش های جدید بازی!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی