رانندگی مدرسه پیداکنیداین بازی رتبه بدهید:

شرح: سری مختلف challening تست کامل برای دریافت مجوز شما. از مراقب باشید نه هر ماشین تصادف، کشتن کسی یا توسط قطار کشته شوند. چراغ ها و علائم احترام و نگه داشتن خود متمرکز. کامل تمام سطوح به تصویب خود درس مدرسه رانندگی پیداکنید!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی