با بیحوصلگی حرف زدن سواراین بازی رتبه بدهید:

شرح: تلاش مسوده بازی ماشین های سرگرم کننده و جذاب با جمع آوری سکه، مسیرهای جایگزین و ارتقاء وسیله نقلیه است. شروع با تلاش مسوده سهام خود و جمع آوری سکه ها در هر سطح به ارتقاء دستگاه شما.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی