فوق العاده گل عروسیاین بازی رتبه بدهید:

شرح: خوش آمدید به شادترین روزهای زندگی شما! قرار دادن با هم سرخ لباس عروس و بالای انجام آن خاموش با یک نوع مو.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی