دفتر پیراستناین بازی رتبه بدهید:

شرح: در دفتر شیک لباس تا بازی شما باید به کمک دختر cute است که آماده برای کار خود را گرفتن. این اولین روز کار او است و او نیاز به نگاه مانند یک حرفه ای در او ظاهر. کمک دختر برای انتخاب لباس مناسب برای دفتر او و دنبال هوشمند. انتخاب از چند تاپس، پایین، کفش، مدل موهای، گوشواره، لنز چشم, لب رنگ و دیگر لوازم جانبی به او نگاه کامل برای این کار. شما همچنین می توانید از دو سبک پس زمینه های مختلف در این چیز عالی.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی