اتاق دختران نازاین بازی رتبه بدهید:

شرح: کمک کمی مریم زیبا طراحی اتاق خود.شما باید طراحی جالب و دوست داشتنی اتاق او دهید خوشحال, در غیر این صورت او شاید گریه با صدای بلند.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی