باربی پیراستناین بازی رتبه بدهید:

شرح: باربی پیراستن بازی و لباس او را مانند یک شاهزاده خانم.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی