کاپیتان سیاره و روبات ذارماین بازی رتبه بدهید:

شرح: کمک Planeteers شکست روبات شر ذارم.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی