کنترل از راه دوراین بازی رتبه بدهید:

شرح: شما به تماشای تلویزیون و آن عشق


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.