رستاخیز 1این بازی رتبه بدهید:

شرح: بازسازی فلش زیبا از عذاب بازی قدیمی معروف.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.