غربال کردن هدز 5این بازی رتبه بدهید:

شرح: الک کردن سران 5 ما بزرگترین بازی تا کنون است. 20 ماموریت شدید تا نزدیک تیرانداز اقدام, شخصیت تعامل، حالت های کامپیوترتان، 9 سلاح انتخاب سفارشی لباس بازی جایزه و بیشتر. Vinnie در شهر و انجام آنچه او بهترین... سر الک است. اما قاتل کشنده است در مورد عبور راه خود را با یک ماموریت برای کشتن او سوخت توسط انتقام!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی