بیگانه کشاین بازی رتبه بدهید:

شرح: بیگانگان در حال تلاش برای گرفتن زمین و ما آخرین خط دفاع هستید! ذبح کردن تمام بیگانگان و تخم مرغ خود را قبل از آنها زمین پر.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.