هرج و مرجاین بازی رتبه بدهید:

شرح: برج دفاعی بازی که در جهان جهان 2! در سال 1942 در سنگاپور، ارتش ژاپن در زمان تسلیم همیشه بزرگترین نیروهای مبارزه با انگلیس--با یک بلوف! شما می توانید از سنگاپور دفاع از?


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.