Hitstick 5این بازی رتبه بدهید:

شرح: بازی تیرانداز بسیار عالی است! Hitstick 5 امکان قاتل شما فراهم می سازد. برای تکمیل اهداف خود را در حالت خفا با استفاده از تغییر قیافه و سلاح های مختلف را انتخاب کنید.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.