اردک شکار بازیاین بازی رتبه بدهید:

شرح: این قدیمی خود نیست شکل کلاسیک بازی شکار اردک. این نسخه فلش با نام تجاری جدید بازی کلاسیک بازی اردک شکار است. گرفتن تفنگ ساچمهای و سر در شکارگاه، و اجازه می دهد تا ببینید چه تعداد اردک ما می تواند در سه دقیقه شلیک. که ناز duckies سبز کمی حرکت در اطراف، هدف و آتش تفنگ ساچمهای. فراموش نکنید که به بازنگری مهمات شما همه رفته است. بعد از سه دقیقه از عکسبرداری سرگرم کننده هستند، نمره خود را بررسی کنید و ببینید اگر شما می تواند دفعه بعد که ضرب و شتم. بازی شکار اردک و کمک به رهایی دنیای کارتون اردک قبل از اینکه خیلی دیر!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.