Hitstick 2این بازی رتبه بدهید:

شرح: Hitstick 2. استفاده از مهارت های بازی خود را برای تکمیل هر ماموریت های جسورانه انتخاب رویکرد یواشکی یا رفتن با اسلحه های دنباله دار.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.