بد ماه افزایشاین بازی رتبه بدهید:

شرح: شبح وار و تاریک تیراندازی بازی. کشتن تمام خون آشام ها و همه موجودات زنده و مرده در حالی که صدای زنگ ها را به لطافت و ایستادن روی پایان.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.