خانه شیطاناین بازی رتبه بدهید:

شرح: همه دوستان خود را تبدیل به زامبی و عفونت گسترش بسیار سریع. شما تنها کسی است که می توانید مقابل قدرت شیطانی مبارزه با و شما تنها کسی که سرم را به دوستان خود درمان. تا آلوده و درمان کمک دیگران از بودن بیماری مبتلا شوند.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.