پیگیری گانگستراین بازی رتبه بدهید:

شرح: اجرا و پرش بیش از موانع. ساقه gangsters به عنوان شما بیش از پوشش خود را.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.