Vinnies داد و بیداداین بازی رتبه بدهید:

شرح: کمک وینی مسئول آن را برای چاپ به خود شیرین شلبی به الک کردن! غربال کردن سران برخی از با گزینه سه سلاح. باز گشت به یکی از صحنه های SiftHeads اصلی.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.