لاکپشت کشتاراین بازی رتبه بدهید:

شرح: شما رها شده معدن به دام افتاده در با رفیق مجروح و شما هر دو زنده باید خارج شوید. شما باید ساقه را بکشند چون انسان هستند. هیولا که در جهنم تعلق دارند. این یک کابوس های ترسناک است. موفق باشید!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی