آخرین شوی 2این بازی رتبه بدهید:

شرح: زامبی گروه ترکان و مغولان بی امان، سیری ناپذیر دارد. تنها شانس برای زنده ماندن این است که آن را به اتحادیه های شهر در 40 روز قبل از پایان تخلیه. حرکت از یک شهر به شهر جمع آوری همه شما می توانید حمل و دفاع از خود را از طریق شب.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی