Boxhead فضل شکارچیاین بازی رتبه بدهید:

شرح: چند نفره ضرب وشتم است; رقابت آنلاین با استفاده از یک زرادخانه عظیم از تسلیحات و تجهیزات decimating رقبای خود و فضل خود را برای خود ادعا. اگر شما مهارت های قتل تا پر سپس شما فقط ممکن است خودتان پیدا کنید در فهرست رسمی پیگرد و علت هر استخدام گان از نظر وجود دارد برخی از فضل خود برای خود را به.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.