تیرانداز از خفا 2این بازی رتبه بدهید:

شرح: ماموریت شما این است که کشتن تمام دشمنان در راه خود را از طریق کوچه تاریک. دشمنان خود را به کشتن شما توسط در حال ظهور از گوشه تاریک مختلف سعی خواهد کرد و شما باید به سرعت عمل آنها را بکشند. استفاده از کلید صفحه کلید S را به حرکت را از طریق اتاق تاریک کلید Z به تغییر سلاح X کلید برای استفاده از تیرانداز از خفا محدوده، و کلید C برای بازنگری سلاح خود را فشار دهید. منتظر چند ثانیه برای بازی در آسیا زبان است و اگر شما نه فقط درک زبان


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.