سوپر صوتی کلیک کنیداین بازی رتبه بدهید:

شرح: اولین چیزهایی که اول، خوب بازی. ساده یک دکمه بازی, راهنمای صوتی فوق العاده را از طریق تونل اجتناب از تماس با دیواره / موانع در حالی که چیدن تا حلقه قدرت هدف اصلی است برای رسیدن به پایان مرحله. هنگامی که عاشق حلقه قدرت بازدید صفر شما نخواهد بود قادر به پرواز... بدون زندگی می کند یا همچنان اگر تو بمیری شما ' دوباره شروع از ابتدا.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی