صوتی اسنوبورداین بازی رتبه بدهید:

شرح: انجام کلاهبرداری های دیوانه با پریدن رمپ در زمان مناسب و اجازه صوتی نشان دادن مهارت های خود را.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی