افراطی Heli شبانه روزیاین بازی رتبه بدهید:

شرح: پرش از هلی کوپتر برای سواری هیجان از طریق برف دست نخورده.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.