خیابان sesh بورداین بازی رتبه بدهید:

شرح: قطعی اسکیت بازی آنلاین بازی، خیابان sesh بورد بازی اسکیت باز عالی با 3d گرافیک و قاتل کلاهبرداری و مانع از پر است. راهنمای اسکیت باز خود را از طریق دوره انجام کلاهبرداری های بسیاری از که می توانید در طول راه. استفاده از دستی رمپ پرش به بیش از اتوبوس و اتومبیل در طول دوره، و اگر شما ضربه اکس در حالی که در midair شما انجام داغ 360. ببینید اگر شما فوت و فن خنک که زمین می تواند! بسیاری از مناطق سرد به پرش کلاهبرداری و اسیاب کلاهبرداری در این بازی قاتل skaiting. در اسکیت بازی کردن!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.