تام و جری بولینگاین بازی رتبه بدهید:

شرح: همانطور که جری به سلامتی شما را در رفتن بولینگ با تام.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.