هامر فوتبالاین بازی رتبه بدهید:

شرح: چالش دو رانندگان دیگر هامر برای مسابقه فوتبال.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.