یک روز در دبیرستاناین بازی رتبه بدهید:

شرح: دبیرستان دیگر فقط کتاب کلاس و معلمان است. یک روز در دبیرستان و کمک کمی مت استراتژی مناسب را پیدا کنید. استفاده از موشواره به بازی. کلیک کنید در اشیاء اطراف بازی روی صفحه نمایش را به وقایع رخ می دهد. برخی از اشیاء در موجودی ذخیره کنید، کلیک کنید بر روی این اشیاء از آنها استفاده کنید. هر سطح می تواند در تنها یکی از راه های درست مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین اشیاء را با دقت انتخاب کنید!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی