کتک کاری در گوشهای: جنگ بزرگاین بازی رتبه بدهید:

شرح: بازی رایگان بازی آنلاین کابوس دم در gamesdew.net


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی