دفاع برج دسکتاپاین بازی رتبه بدهید:

شرح: برج دفاعی بازی که در آن شما باید با ایجاد پیچ و خم از برج های خود را برای دفاع در برابر 49 سطوح پیشبرد creeps. پنج برج های مختلف را با پنج ارتقاء برج نخبگان متمایز از جمله.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی