سانیاین بازی رتبه بدهید:

شرح: عزیز انسان, زامبی. شما آنها را به ضرب گلوله کشته، چاقو آنها، قطعه قطعه و diced آنها. امروز من شما را در کفش یک انسان زنده قرار داده است. مبارزه برای زندگی خود را در این دنیای دیوانه و پیچ خورده. پس از دو ماه جامد تولید، ما به شما این داستان های حماسی تعاملی خوانندگان حال حاضر. من امیدوارم که شما آن را دوست دارم!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی