دزدان دریایی: شکارچیان طلااین بازی رتبه بدهید:

شرح: بازی برج دفاعی. حمله دزدان دریایی! Steuerung: آتش: پرش na: جنبش na: na Anweisungen: هدف خود را: برای محافظت از قلعه خود را. دزدان دریایی هدف: به سرقت طلا خود را و نابود قلعه. استاد برج و قلعه برای پیروزی. موفق باشید.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی