Warzone برج دفاعاین بازی رتبه بدهید:

شرح: Warzone بازی برج دفاعی که در آن شما را تا زمانی که ممکن است باید زنده توسط ساختمان کارآمد ترین خط دفاع است. Steuerung: آتش: پرش left_mouse: na جنبش: موس


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی