یورش 2این بازی رتبه بدهید:

شرح: دیگر بازی برج دفاعی. چه باعث می شود این یکی از بقیه متفاوت است؟


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی