درخت زندگی برج دفاعاین بازی رتبه بدهید:

شرح: نبرد از طریق 5-6 سطح از هیولا ساختمان ارتش خود را از مردان کمانداران-mages. کامل با highscores...


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی