تهاجم هیولااین بازی رتبه بدهید:

شرح: گروه هیولا وحشی وایکینگها تلاش برای حمله به لندن. این به شما برای جلوگیری از آنها را از رسیدن به هدف خود است.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی