جنگ برج دفاعیاین بازی رتبه بدهید:

شرح: جنگ برج دفاعی است سبک کارتون برج دفاعی بازی با سرگرم کننده بازی گرافیک و صدا با انتخاب برج و ارتقاء را انتخاب کنید و نقشه های unquie 3. موسیقی شاد intrested از طریق بازی را نگه دارید :)


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی