قلعه تا به وصله کردناین بازی رتبه بدهید:

شرح: نابود قلعه!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی