دفاع متروکاین بازی رتبه بدهید:

شرح: ایجاد برج های محدود و سپس آنها را ارتقا همانطور که شما خراب کردن امواج دریافتی از دشمنان.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی