قلعه لهشدگیاین بازی رتبه بدهید:

شرح: خرد قلعه با منجنیق خود را به عنوان شما پرتاب خود سنگ و سعی کنید برای کشتن هر کس در داخل.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی