امپراطورياین بازی رتبه بدهید:

شرح: امپراطوري امپراتوری تم برای ساخت و توسعه و گسترش امپراتوری خود را خواهد شد. ساخت خانه اقامت برای کارگران است که در حال توسعه امپراتوری و سربازان برای شما کار می کنند، بیش از 20 نوع در این بازی است که شما می توانید در 12 شهرستانها ساخت ساختمان وجود دارد، هر شهر مناطق زمین 4 با مناظر مختلف است. آموزش نیروهای شما: نیروهای انسانی اسب نیروهای نظامی نیروهای نظامی فیل منجنیق نیروهای نظامی نیروهای نظامی جادوگر و سوپر سرباز. 4 نوع سلاح، 4 نوع امنيت منجنیق و 5 نوع سحر و جادو برای تجهیز نیروهای نظامی جنگ خود را استفاده کنید. که چه نوع از سربازان آیا شما می خواهید و کدام شهر, اما مراقب حمله تعجب از دشمن مورد حمله قرار خواهد شد بستگی دارد است. شکست حریف و برنده جنگ تمام برای پر امپراتوری خود را در یک درپوش.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی