درهم شکستن قلعه بازیکنان بستهاین بازی رتبه بدهید:

شرح: با بیش از 1400 + قلعه ها را مشاهده کنید، مچاله شده قلعه بازیکنان بسته برای طرفداران توسط طرفداران ساخته شده است. پادشاه با تشکر از همه کسانی که ارسال شده. مقاومت بیشتر گسترش یافته است و پادشاه خوشحال است. او دوباره به درهم شکستن مقاومت همه برای کمک به گسترش قلمرو خود به شما دستور داده است. لهشدگی قلعه پس از قلعه توسط پاک کردن هر یک از ساکنان با منجنیق مخصوص پرتاب مرمی بزرگ خود را. مدال پیروزی برای خرد قلعه با استفاده از حداقل مقدار projectiles projectiles مخفی جدید را باز کند و شما قلعه سریع تر و راحت تر از همیشه قبل از به اشتراک گذاری.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی