ارسال بازی

اسم شما: مورد نیاز.
وب سایت شما: مورد نیاز. باید شامل شود http://
ایمیل شما: مورد نیاز.
نام بازی: مورد نیاز. نام بازی.
رده: رده این بازی ترین به مربوط.
توضیحات بازی: مورد نیاز. توضیحات از بازی.
بازی برچسب ها: کلماتی که مربوط به بازی است که به عنوان پیوندها در صفحات بازی نشان می دهد. آنها لینک به یک صفحه فهرست بازی های دیگر با برچسب همان. (از هم جدا شده توسط comas)
آیکون بازی: مورد نیاز. آدرس به بازی نماد (در سایت شما میزبانی می شود باید)
پرونده بازی: مورد نیاز. آدرس به بازی فایل (در سایت شما میزبانی می شود باید)
نوع پرونده بازی: نوع پرونده که شما ارسال.
تجارت ترافیک: فعال کردن برای تجارت ترافیک
صفحه لینک متقابل: مورد نیاز. ما لینک باید میزبانی در سایت شما.