Jelous کارآگاهیاین بازی رتبه بدهید:

شرح: هنگامی که آنها هستند خود دوستداران خیانت به صورت عکسها از دختران را. گرفتن آنها در قانون به نمره.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.