استاد ماشهاین بازی رتبه بدهید:

شرح: هر کس در حال ساخت پاپ از شما برای سقوط در عشق با یک زن زشت است! شما باید چیزی برای جلوگیری از خنده و اذیت و آزار آنها را انجام دهید و آنها در چیدن بر شما. تنها راه برای جلوگیری از آنها را تبدیل به استاد ماشه یعنی گرامی ترین مرد در جهان است. ماشه بازی لنزهای رفلکس آیینه ای است که آزمون زمان واکنش است. به منظور دستیابی به نمره بالا در این بازی، شما باید تمرکز، منتظر سیگنال از قاضی و ساقه قبل از بخش شما. قاضی آماده است و رقبای خود است. بیایید ببینید که می توانید صعود رهبران و تبدیل به واقعی ماشه استاد جهان.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.