سایه جوجه تیغی فلش



این بازی رتبه بدهید:

شرح: جوجه تیغی سیاه و سفید است که شبیه صوتی. او شکل نهایی زندگی ایجاد شده توسط پروفسور جرالد است. او توانایی استفاده از قدرت های خاص خود را دارد،


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی