Bloons دفاع در برجاین بازی رتبه بدهید:

شرح: سعی کنید به موسیقی پاپ هر bloon قبل از آن فرار پیچ و خم. انواع مختلف برج در اطراف پیچ و خم به پاپ همه جای.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی